(021) 44964504-5
قیمت
 • نــووا
 • وینکس
 • ایران
 • آلمان
 • تایوان
 • چین
 • ژاپن
 • انبردست
 • دم باریک
 • سیم چین
 • سیم لخت کن
 • خار جمع کن
 • خار باز کن
 • انبرقفلی
 • انبرکلاغی
 • انبر میخ کش
 • گازآرماتور
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
سیم چین نووا مدل NTP 8010 سایز 4.5 اینچ مقایسه
سیم چین نووا مدل NTP 8010 سایز 4.5 اینچ

سیم چین نــووا مدل NTP 8010 سایز 4.5 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1820000 ریال

انبردست نووا مدل NTP 8011 سایز 4.5 اینچ مقایسه
انبردست نووا مدل NTP 8011 سایز 4.5 اینچ

انبردست نــووا مدل NTP 8011 سایز 4.5 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1820000 ریال

دم باریک نووا مدل NTP 8012 سایز 4.5 اینچ مقایسه
دم باریک نووا مدل NTP 8012 سایز 4.5 اینچ

دم باریک نــووا مدل NTP 8012 سایز 4.5 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1820000 ریال

انبردست نووا مدل NTP 9606 سایز 7 اینچ مقایسه
انبردست نووا مدل NTP 9606 سایز 7 اینچ

انبردست نــووا مدل NTP 9606 سایز 7 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2840000 ریال

سیم چین نووا مدل NTP 9609 سایز 7 اینچ مقایسه
سیم چین نووا مدل NTP 9609 سایز 7 اینچ

سیم چین نــووا مدل NTP 9609 سایز 7 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2800000 ریال

دم باریک نووا مدل NTP 9611 سایز 8 اینچ مقایسه
دم باریک نووا مدل NTP 9611 سایز 8 اینچ

دم باریک نــووا مدل NTP 9611 سایز 8 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2880000 ریال

دم باریک نووا مدل NTP 8015 سایز 5 اینچ مقایسه
دم باریک نووا مدل NTP 8015 سایز 5 اینچ

دم باریک نــووا مدل NTP 8015 سایز 5 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1320000 ریال

انبردست نووا مدل NTP8014 سایز 5 اینچ مقایسه
انبردست نووا مدل NTP8014 سایز 5 اینچ

انبردست نــووا مدل NTP8014 سایز 5 اینچ : گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1320000 ریال

انبرقفلی نووا مدل NTP 2300 مقایسه
انبرقفلی نووا مدل NTP 2300

انبرقفلی نــووا مدل NTP 2300: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2520000 ریال

انبر قفلی گیره ای نووا مدل NTL 2260 مقایسه
انبر قفلی گیره ای نووا مدل NTL 2260

انبر قفلی گیره ای نــووا مدل NTL 2260: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2920000 ریال

انبرقفلی همه کاره نووا مدل NTL 2258 مقایسه
انبرقفلی همه کاره نووا مدل NTL 2258

انبرقفلی همه کاره نــووا مدل NTL 2258: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2960000 ریال

گاز آرماتور نووا مدل NTT 5000 مقایسه
گاز آرماتور نووا مدل NTT 5000

گاز آرماتور نــووا مدل NTT 5000: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 2720000 ریال

سیم لخت کن نووا مدل NTW 8050 مقایسه
سیم لخت کن نووا مدل NTW 8050

سیم لخت کن نــووا مدل NTW 8050: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 3360000 ریال

انبردست نووا مدل NTP 8004 سایز 7 اینچ مقایسه
انبردست نووا مدل NTP 8004 سایز 7 اینچ

انبردست نووا مدل NTP 8004 سایز 7 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1560000 ریال

سیم چین نووا مدل NTP 8007 سایز 7 اینچ مقایسه
سیم چین نووا مدل NTP 8007 سایز 7 اینچ

سیم چین نووا مدل NTP 8007 سایز 7 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1560000 ریال

دم باریک نووا مدل NTP 8009 سایز 8 اینچ مقایسه
دم باریک نووا مدل NTP 8009 سایز 8 اینچ

دم باریک نووا مدل NTP 8009 سایز 8 اینچ: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 1560000 ریال

انبرقفلی نووا مدل NTP 9602 مقایسه
انبرقفلی نووا مدل NTP 9602

انبرقفلی نووا مدل NTP 9602: گروه نووا ماموریت خود را اینگونه قرار داده است تا ابزارهایی عرضه کند که با هر چالشی مقابله کنند. شما مکانیک هستید یا ساختمان ساز و یا نجار و برق کار، .... و یا تنها یک طرفدار ابزار، هر شغلی که دارید مطمئن باشید که در همه این موارد نـــووا مناسبترین ابزار برای شماست، نــووا ابزارهایی دارد که برای هرکاری قابل استفاده هستند.

قیمت: 0 ریال