(021) 44964504-5
قیمت
 • پنل های ساده
 • پنل های لمسی
 • پنل های کدینگ
 • تک واحدی
 • 2 واحدی
 • 3 واحدی
 • 4 واحدی
 • 6 واحدی
 • 8 واحدی
 • 10 واحدی
 • 12 واحدی
 • کدینگ
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
پنل تک واحدی آیفون تصویری نماوا PM1 مقایسه
پنل تک واحدی آیفون تصویری نماوا PM1

پنل تک واحدی آیفون تصویری نماوا PM1: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 3870000 ریال

پنل 2 واحدی آیفون تصویری نماوا PM2 مقایسه
پنل 2 واحدی آیفون تصویری نماوا PM2

پنل 2 واحدی آیفون تصویری نماوا PM2: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 4590000 ریال

پنل 3 واحدی آیفون تصویری نماوا PM3 مقایسه
پنل 3 واحدی آیفون تصویری نماوا PM3

پنل 3 واحدی آیفون تصویری نماوا PM3: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 4720000 ریال

پنل 4 واحدی آیفون تصویری نماوا PM4 مقایسه
پنل 4 واحدی آیفون تصویری نماوا PM4

پنل 4 واحدی آیفون تصویری نماوا PM4: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 4840000 ریال

پنل 6 واحدی آیفون تصویری نماوا PM6 مقایسه
پنل 6 واحدی آیفون تصویری نماوا PM6

پنل 6 واحدی آیفون تصویری نماوا PM6: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 5100000 ریال

پنل 8 واحدی آیفون تصویری نماوا PM8 مقایسه
پنل 8 واحدی آیفون تصویری نماوا PM8

پنل 8 واحدی آیفون تصویری نماوا PM8: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 5350000 ریال

پنل 10 واحدی آیفون تصویری نماوا PM10 مقایسه
پنل 10 واحدی آیفون تصویری نماوا PM10

پنل 10 واحدی آیفون تصویری نماوا PM10: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 5710000 ریال

پنل 12 واحدی آیفون تصویری نماوا PM12 مقایسه
پنل 12 واحدی آیفون تصویری نماوا PM12

پنل 12 واحدی آیفون تصویری نماوا PM12: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 6470000 ریال

پنل تک واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT1 مقایسه
پنل تک واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT1

پنل تک واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT1: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 4750000 ریال

پنل 2 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT2 مقایسه
پنل 2 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT2

پنل 2 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT2: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 5470000 ریال

پنل 4 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT4 مقایسه
پنل 4 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT4

پنل 4 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT4: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 7700000 ریال

پنل 6 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT6 مقایسه
پنل 6 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT6

پنل 6 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT6: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 6760000 ریال

پنل 8 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT8 مقایسه
پنل 8 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT8

پنل 8 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT8: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 7280000 ریال

پنل 10 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT10 مقایسه
پنل 10 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT10

پنل 10 واحدی لمسی آیفون تصویری نماوا PT10: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 7900000 ریال

پنل کدینگ 64 واحدی آیفون تصویری نماوا PT64 مقایسه
پنل کدینگ 64 واحدی آیفون تصویری نماوا PT64

پنل کدینگ 64 واحدی آیفون تصویری نماوا PT64: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 18060000 ریال

پنل کدینگ 240 واحدی آیفون تصویری نماوا PT240 مقایسه
پنل کدینگ 240 واحدی آیفون تصویری نماوا PT240

پنل کدینگ 240 واحدی آیفون تصویری نماوا PT240: این درب بازکن از نوع تصویری رنگی بوده و با جدیدترین و پیشرفته ترین تکنولوژی روز دنیا در مدل های متنوع طراحی و تولید گردیده.

قیمت: 0 ریال