(021) 44964504-5
قیمت
  • 4.3 اینچ
  • 7 اینچ
  • سفید
  • مشکی
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
فقط نمایش کالاهای موجود
حالت نمایش
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C43TM مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C43TM

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C43TM: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 13550000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C70TM مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C70TM

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP C70TM: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 18400000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43 مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 9950000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43M مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43M

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D43M: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 11150000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70 مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 15100000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70M مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70M

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP D70M: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 16300000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E43 مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E43

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E43: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 10900000 ریال

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E70 مقایسه
مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E70

مانیتور آیفون تصویری تک نما VDP E70: صنایع الکترونیک تک نما در سال 1380 به منظور تولید در بازکن های صوتی و تصویری دیجیتال با توجه به نیاز جامعه ایرانی تشکیل گردید و محصولات خود را تحت نام تجاری تک نما به بازار مصرف ارائه نمود. طراحی این محصولات توسط مهندسین مجرب ایرانی صورت گرفته است و تمامی فرآیند تولید در این شرکت انجام می گیرد.

قیمت: 15400000 ریال